8 câu hỏi giúp kiểm tra thị lực của bạn

Bạn hãy chọn câu trả lời rồi bấm vào đáp án để kiểm tra lại rồi so sánh với kết quả cuối cùng.

Câu 1: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-1

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-2

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-3

Đáp án

Câu 2: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-4

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-5

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-6

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-7

Đáp án

Câu 3: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-8

A. 10

B. 11

C. 12

Đáp án

Câu 4: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-9

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-10

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-11

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-12

Đáp án

Câu 5: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-13

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-14

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-15

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-16

Đáp án

Câu 6: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-17

A. 8

B. 9

C. 10

Đáp án

Câu 7: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-18

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-19

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-20

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-21

Đáp án

Câu 8: Có bao nhiêu vạch kẻ màu xanh trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-22

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án

KẾT QUẢ

Minh Nhật