Bạn hãy chọn câu trả lời rồi bấm vào đáp án để kiểm tra lại rồi so sánh với kết quả cuối cùng.

Câu 1: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-1

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-2

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-3

Đáp án

Câu 2: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-4

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-5

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-6

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-7

Đáp án

Câu 3: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-8

A. 10

B. 11

C. 12

Đáp án

Câu 4: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-9

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-10

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-11

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-12

Đáp án

Câu 5: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-13

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-14

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-15

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-16

Đáp án

Câu 6: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-17

A. 8

B. 9

C. 10

Đáp án

Câu 7: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-18

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-19

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-20

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-21

Đáp án

Câu 8: Có bao nhiêu vạch kẻ màu xanh trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-22

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án

KẾT QUẢ

Minh Nhật

Leave A Reply