Bạn hãy kiểm tra kiến thức của bản thân về giấc mơ bằng những câu hỏi dưới đây, theo WebMD.

Ảnh: Lifehacker.

Câu 1: Một số người có thể kiểm soát giấc mơ của mình.

A. Đúng

B. Sai


Minh Nhật

Leave A Reply