Kiểm tra độ tinh mắt qua màu sắc

Bạn hãy xem trong các màu ở trong một hình có ô màu nào khác với những màu còn lại rồi kiểm tra kết quả với đáp án, theo Brightside.

Hình 1:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-2

Đáp án

Hình 2:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-3 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-4 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-5

Đáp án

Hình 3:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-6 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-7 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-8

Đáp án

Hình 4:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-9 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-10 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-11

Đáp án

Hình 5:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-12 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-13 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-14

Đáp án

Hình 6:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-15 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-16 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-17 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-18

Đáp án

Hình 7:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-19 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-20 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-21 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-22

Đáp án

Hình 8:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-23 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-24 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-25 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-26

Đáp án

Hình 9:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-27 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-28 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-29 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-30

Đáp án

Hình 10:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-31 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-32 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-33 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-34

Đáp án

Minh Nhật