Theo Healthylifeland, hình dạng của rốn cho biết tình trạng sức khỏe và cảnh báo bệnh tật. Bạn hãy thử so sánh lỗ rốn của mình rồi xem các ảnh dưới đây.


Thu Hiền

Leave A Reply